ICEC

Aportacions reintegrables a projectes de l’àmbit dels videojocs

Convocatòria tancada

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte d’aquestes subvencions és la concessió d’ajuts per a projectes de l’àmbit dels videojocs que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa i que consisteixin en el desenvolupament, la producció, l’edició, la distribució, la comercialització o la difusió de videojocs.

Queden exclosos els projectes que tinguin per objecte l’adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora de béns inventariables.