Ramon LLull

Subvencions per a la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i /o coproduïdes a Catalunya