Correcció errada sobre obligacions d’obres audiovisuals europees

CORRECCIÓ D’ERRADA
a l’Acord 103/2008, de 18 de juny, pel qual s’aprova la Instrucció general del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre les obligacions de difusió i inançament
d’obres audiovisuals europees i en matèria de reserva d’espai a programadors
independents, publicat al DOGC núm. 5177, pàg. 56646, de 21.7.2008.