Llei del Cinema

Desenvolupament del tràmit parlamentari
La primera llei del cinema de Catalunya ha estat fruit
d’un treball parlamentari relativament breu però intens, atesa la seva tramitació pel procediment d’urgència. La iniciativa governamental es va presentar
al Parlament el 12 de gener de 2010 i el text final de
la Llei es va publicar el 7 de juliol en el Butlletí Oficial
del Parlament de Catalunya i el 16 de juliol en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.