PROA

PROA convoca el Programa de Creixement Empresarial per impulsar la internacionalització d’empreses novelles

Coneixedors de la gran importància que té la difusió i promoció de les obres audiovisuals en l’àmbit internacional, volem ser impulsors i ajudar aquelles empreses que no tenen experiència en aquest camp. Per setè any consecutiu, posem en marxa el programa de mentoria per a una empresa productora sense experiència en el mercat internacional, amb… Read more »

Coneixedors de la gran importància que té la difusió i promoció de les obres audiovisuals en l’àmbit internacional, volem ser impulsors i ajudar aquelles empreses que no tenen experiència en aquest camp.

Per setè any consecutiu, posem en marxa el programa de mentoria per a una empresa productora sense experiència en el mercat internacional, amb l’objectiu de fomentar la internalització del projecte guanyador del Programa de Creixement Empresarial PROA.

PROA atorga una ajuda de 3.000 € per al desenvolupament de l’estratègia internacional i, durant un any, posa a disposició de l’empresa guanyadora un/a tutor/a experimentat/da, qui ajudarà a millorar projecte i a ajustar-ne l’estratègia internacional en funció de les seves característiques específiques.

A QUI VA DIRIGIT
 • Empreses productores audiovisuals que disposin d’un projecte en les especialitats d’animació, documental, ficció o entreteniment TV.
 • El projecte pot trobar-se en qualsevol fase, en desenvolupament o acabat, però ha de tenir una clara vocació internacional.
REQUISITS DE L’EMPRESA PRODUCTORA
 1. L’empresa que presenti el projecte ha de:

a) Ser de nova creació, és a dir, que s’hagi constituït en els darrers 4 anys.

b) No tenir experiència internacional.

c) Tenir seu a l’Estat Espanyol.

d) Disposar dels drets del projecte que presenti al Programa de Creixement Empresarial PROA.

 1. L’empresa nomenarà una persona com a responsable del projecte d’internacionalització, amb qui es realitzarà el seguiment del programa al llarg dels 12 mesos de durada del mateix.
QUÈ OFERIM
 • Assessorament especialitzat

Es nomenarà un/a tutor/a experimentat/da, membre d’una de les associacions federades a PROA en funció del gènere del projecte escollit, que es reunirà periòdicament amb el/la responsable del projecte guanyador per realitzar l’assessorament. Des de l’organització de PROA es farà el seguiment per assegurar el bon funcionament del procés.

 • Suport econòmic per al desenvolupament del programa d’internacionalització

Per cobrir les despeses objecte d’aquest ajut, PROA destinarà un total de 3.000 € que quedaran repartits en funció de les necessitats del projecte, en aquests conceptes:

– Definició de l’estratègia de mercats i suport en les acreditacions

– Confecció dels materials que es portaran als mercats

– Preparació del pitching per a la presentació del projecte als diversos interlocutors

– Confecció d’una agenda de contactes

– Investigació d’ajuts nacionals i internacionals

– Investigació de cursos o sessions formatives específiques

 • Bonificació de la quota d’associació PROA

Per tal que l’empresa guanyadora es beneficiï al màxim dels avantatges que li pot oferir PROA, durant 12 mesos i de forma gratuïta, podrà formar part d’una de les associacions de la Federació, a escollir en funció de la conveniència segons el projecte presentat. Si l’empresa productora ja és membre d’una associació federada a PROA, se li farà una bonificació equivalent a la quota d’un any a una de les associacions a les quals estigui associada.

De la mateixa manera, i com a agraïment per la dedicació del/de la tutor/a, la seva empresa també quedarà exempta de la quota d’un any d’una de les associacions a les quals pertanyi.

PROCÉS DE SELECCIÓ

1. PROA realitza una primera selecció tècnica dels projectes presentats, en funció del compliment de tots els requisits exigits i del seu interès per al mercat internacional.

2. Es constituirà una comissió per valorar els projectes que hagin superat la selecció tècnica i que està formada per un màxim de 10 membres, entre els quals s’inclouen:

 • La persona responsable del projecte guanyador de l’edició anterior
 • Dues persones externes a la Federació, de reconeguda experiència en temes d’internacionalització
 • Quatre persones en representació de les associacions federades a PROA, com a expertes dels quatre gèneres acceptats al Programa de Creixement Empresarial
 • Una persona de l’equip de PROA

La valoració de la comissió es farà en dues fases:

a) Una primera ronda de votacions en la qual cada membre de la comissió valorarà tots els projectes, atorgant-los una puntuació de l’1 al 10.

b) Els 4 projectes amb la puntuació més alta passaran a una segona ronda de valoració per decidir quin serà el guanyador del Programa.

3. La comissió, a més de valorar positivament la qualitat i potencial d’internacionalització del projecte, també tindrà en consideració aspectes com la perspectiva de gènere, la diversitat i la sostenibilitat.

COM PRESENTAR-SE AL PROGRAMA DE CREIXEMENT EMPRESARIAL
 • La inscripció al programa ha de realitzar-se a través d’aquest formulari: https://forms.gle/kxU34rpe4Njfsqt89
 • La data límit és el dilluns 7 de NOVEMBRE DEL 2022 (dia inclòs, fins a les 23:59)
 • S’hi ha d’incloure:
  • Nom i historial de l’empresa productora.
  • Nom, cognoms i CV de la persona responsable del projecte que es presenta al Programa de Creixement Empresarial.
  • Document signat per l’empresa productora i els/les guionistes, en el qual es faci constar la cessió dels drets de l’obra per al seu desenvolupament i posterior realització.
  • Carta de motivació per participar al Programa de Creixement Empresarial.
  • Informació sobre el projecte:
 • Sinopsi i/o tractament
 • Pla de finançament
 • Motius pels quals el projecte és d’interès internacional
 • Tots aquells materials que es considerin d’interès de cara a la valoració del projecte
JUSTIFICACIÓ
 • Un cop finalitzi l’any d’acompanyament, l’empresa guanyadora es compromet a realitzar un informe, en el qual constaran les accions internacionals que hagi dut a terme amb el projecte seleccionat al Programa de Creixement Empresarial.
 • Memòria econòmica de les despeses i els comprovants corresponents a l’aportació de PROA.
 • L’evolució de la pandèmia COVID-19 es tindrà en consideració a l’hora de flexibilitzar els terminis de justificació, en cas que les accions previstes no puguin dur-se a terme per aquesta raó. 
ALTRES CONSIDERACIONS
 • L’empresa guanyadora es compromet a col·laborar en les accions de comunicació del Programa de Creixement Empresarial que PROA consideri oportunes.
 • Qualsevol circumstància especial que pugui provocar la convocatòria d’aquest concurs es resoldrà per part de la comissió selectiva.
 • La decisió de la comissió serà inapel·lable i es resoldrà abans del 31 de desembre del 2022, en un esdeveniment públic en el qual s’anunciaran els quatre projectes finalistes i es revelarà el projecte guanyador del Programa de Creixement Empresarial PROA 2022.